phone icon +48 784 650 041
email icon biuro@promedia.biz.pl
email icon e.fijalkowska@promedia.biz.pl
facebook icon linkedin icon youtube icon

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Promedia Jerzy Osika z siedzibą pod adresem: ul. Marszałkowska 58/15, 00-545 Warszawa. Kontakt do Administratora jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@promedia.biz.pl.

 

2.Administrator przetwarza dane osobowe do celów przygotowania i realizacji kursów, szkoleń i konferencji oraz dokumentowania ich zgodnie z przepisami prawa, stworzenia listy obecności, wystawiania zaświadczeń ukończenia zajęć oraz w celu dostosowania profilu szkoleń i konferencji do potrzeb uczestników kursów i konferencji, a także marketingu usług własnych. Dane obejmują: imię, nazwisko, stanowisko w firmie, numer telefonu, adres e-mail.

 

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy wykonania usługi szkoleniowej, jej dokumentowania, wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia oraz rozliczenia i kontroli dokonywanych przez uprawnione organy na podstawie:

a.    6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do przygotowania i realizacji umowy cywilnoprawnej,

b.    6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na administratorze takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych,

c.    6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych oraz w celu promocji i marketingu produktów i usług własnych.

d.    6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera.

 

4.Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

5.Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

6.Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

 

7.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

8.Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Odmowa ich podania spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora

 

10.Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.